Barion Pixel

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
A szolgáltató/adatkezelő neve: Flavour Labs Kft.
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa utca 8. C. épület
Elérhetőség: flavourlabs.kft@gmail.com
Adószám: 27908042-2-13.
Cégjegyzékszám: 13-09-204962
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt: HU76117634268423088100000000
Képviselő: Dr. Kauka Norbert
Telefon:
E-mail: flavourlabs.kft@gmail.com
Adatkezelési azonosító:
Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatja a webáruházat igénybe vevő vásárlókat, böngészőket és más látogatókat (a továbbiakban: Felhasználó) a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatvédelemmel kapcsolatosan megtett intézkedéseiről, valamint a Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Nyilatkozatnak megfelelően kezeli azokat.
A kurwa.com használatával Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit, egyben hozzájárul, hogy Adatkezelő, az általa megadott személyes és egyéb adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa. Felhasználó felelős az általa megadott adatok valóságtartalmáért.

3. Az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatás
Adatkezelésre a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódóan kerül sor, de más érdeklődőkkel történő kapcsolatfelvételhez is kapcsolódhat adatkezelés.

4. Az adatkezelés jogalapja
Webáruházban online vásárlók esetében, valamint a tájékoztatás kéréséhez kapcsolódóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

5. A kezelt adatok köre
Vásárlók esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.
Érdeklődők esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

 

6. Az adatkezelés célja
A regisztrációkor illetve a megrendeléskor a Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, valamint a következő célokra használja fel:
Webáruházban vásárlók esetében: a weboldalon kezdeményezett megrendelések, vásárlások, illetve a távollevők között kötött szerződések teljesítése, piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, vevői reklamációk intézése.
Érdeklődők esetében: ingyenes tanácsadása a webáruház látogatóinak.
Adatkezelés célja továbbá:
A Szolgáltatás hatékony nyújtása
A regisztrált felhasználók azonosítása
A Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése
A felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.)
Működési problémák elhárítása
Közvetlen üzletszerzés (hírlevél). Ez utóbbit az Adatkezelő kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

7. Adattovábbítás
Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Adatkezelő kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: a regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. Az Adatkezelő együttműködik hatóságokkal és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

8. Weboldal látogatottsági adatok kezelése
Felhasználó számítógépének egyes adatai és IP-címe a webhely látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP-címeit az Adatkezelő semmilyen más adathoz nem köti, ami alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

9. Sütik elhelyezése, célja:
A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat („cookie”-kat) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó adataihoz. Az ún. munkamenet-sütik (vagy „session cookie”-k) a bennük beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználóknak különböző lehetőségei vannak a sütik kezelésének vonatkozásában a böngészőjüktől függően.
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos funkciók nem működnek megfelelően, illetve a szolgáltatást teljeskörűen nem veheti igénybe valamint a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

10. Az adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Bármely változás attól az időponttól válik hatályossá, amikor az a weboldalon megjelenik.
Felhasználó a webáruház szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő igénybevételével kifejezetten elfogadják a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot.

11. Vásárlói vélemények
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon Felhasználó a termékeket és szolgáltatásokat értékelheti. Értékelés elküldésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy értékelését az Adatkezelő a weboldalon megjelenítse, termékei vagy cége hirdetéseiben, illetve ajánlattevői tevékenysége során – akár szerkesztve is – felhasználja. Az elküldött véleményekkel az Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt a Felhasználó az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

12. Felhasználók jogai
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelemre Adatkezelő köteles 8 munkanapon belül választ adni.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a jogérvényesítés érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
szabadon rendelkezik, ezt a Felhasználó az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

13. Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő a Felhasználó által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Adatkezelő haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket.

0 items
0,00